รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
01052522
ระบบคอลลอยด์ในอาหาร
3(3-0-6)
การจำแนกระบบคอลลอยด์ในอาหาร กลไกการเกิดคอลลอยด์ เคมีของคอลลอยด์ที่สัมพันธ์กับโครงสร้างของอาหารและคุณภาพทางประสาทสัมผัส ปัจจัยที่มีผลต่อเสถียรภาพของคอลลอยด์ อันตรกิริยาระหว่างส่วนประกอบของอาหาร โปรตีน ไฮโดรคอลลอยด์ ไขมัน และคาร์โบไฮเดรต และบทบาทในการรักษาเสถียรภาพของระบบคอลลอยด์ การประเมินทางเคมี และฟิสิกส์สำหรับเสถียรภาพของคอลลอยด์ กรณีศึกษา