รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
01052523
การวิเคราะห์อาหาร
2(2-0-4)
หลักการและการประยุกต์วิธีทางเคมี กายภาพ และการประเมินทางประสาทสัมผัสในการวิเคราะห์อาหาร