รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
01052524
เทคโนโลยีเครื่องรับรู้ชีวภาพในอุตสาหกรรมอาหาร
2(2-0-4)
หลักการตรวจติดตามของเครื่องรับรู้ชีวภาพ ผลิตกรรมเครื่องรับรู้ชีวภาพ การตรึงองค์ประกอบชีวภาพ ชนิดของตัวแปรสัญญาณและกลไกการแปรสัญญาณ การวิเคราะห์การไหลแบบฉีดและการวัดขณะทำงาน การออกแบบระบบเครื่องรับรู้ ชีวภาพในอุตสาหกรรมอาหาร