รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
01052531
การประยุกต์เคมีเชิงฟิสิกส์ในวิทยาศาสตร์การอาหาร
2(2-0-4)
การนำความรู้ด้านเคมีเชิงฟิสิกส์มาใช้กับการแปรรูปการเก็บรักษาและการเปลี่ยนแปลงของอาหารระหว่างการแปรรูปและเก็บรักษา บทบาทของน้ำความสัมพันธ์ระหว่างวัฏภาคอีมัลชันและโฟม สมบัติทางวิทยากระแส และอุณหภูมิต่ออาหาร