รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
01052544
โภชนาการในกระบวนการผลิตอาหาร
2(2-0-4)
ผลกระทบจากกระบวนการแปรรูปต่อคุณภาพทางโภชนาการของผลิตภัณฑ์ ความคงตัวของสารอาหารต่อกรรมวิธีการแปรรูป แสง ความร้อน ความดัน วิธีการป้องกันและรักษาคุณค่าของอาหารในกระบวนการผลิตอาหาร