รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
01052546
อาหารสุขภาพและโภชนเภสัชภัณฑ์
2(2-0-4)
การจำแนกอาหารสุขภาพและโภชนเภสัชภัณฑ์ เส้นใยอาหาร ตัวต้านออกซิเดชันพรีไบโอติกส์ สารเสริมชีวนะ กรดไขมันโอเมกา-3 และสารประกอบฟีนอล รวมทั้งกลไกการทำงาน วิธีวิเคราะห์ และข้อบังคับปัจจุบัน