รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
01052595
การศึกษาค้นคว้าอิสระ
3
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองในหัวข้อที่น่าสนใจระดับปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร เรียบเรียงเป็นรายงาน