รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
01052596
เรื่องเฉพาะทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
1-3
เรื่องเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์การอาหาร ในระดับปริญญาโท หัวข้อเรื่องเปลี่ยนไปแต่ละภาคการศึกษา