รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
01052515
เอนไซม์ในอาหาร
3(2-3-6)
ประเภทและธรรมชาติของเอนไซม์ ปัจจัยที่มีผลต่อกิจกรรมของเอนไซม์ การผลิตและการทำให้เอนไซม์บริสุทธิ์ เอนไซม์ในอาหารตามธรรมชาติ ความสัมพันธ์ของเอนไซม์กับการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของอาหาร ผลของการแปรรูปต่อกิจกรรมของเอนไซม์ การประยุกต์เอนไซม์ในอุตสาหกรรมอาหาร ความก้าวหน้าในเรื่องเกี่ยวกับเอนไซม์ในอาหาร