รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
01052517
วิทยาศาสตร์การอาหารขั้นสูง
3(3-0-6)
ความก้าวหน้าและเทคนิคใหม่ของการวิเคราะห์ และวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์การอาหาร