รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
01052521
การแปรรูปอาหารขั้นสูง
2(2-0-4)
การแปรรูปอาหารขั้นสูงโดยใช้หลักและเทคนิคใหม่ในอุตสาหกรรมอาหาร มีการศึกษานอกสถานที่