รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
01052541
พิษวิทยาทางอาหาร
2(2-0-4)
สารพิษในอาหารที่เกิดตามธรรมชาติจากพืชและสัตว์ สารพิษจากจุลชีพ สารพิษจากสิ่งแวดล้อม สารพิษจากการแปรรูปอาหารหรือภาชนะบรรจุ สารก่อภูมิแพ้และสารพิษในอาหาร กฎหมาย และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง หลักและวิธีการวิเคราะห์สารพิษและสารก่อภูมิแพ้ในอาหาร