รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
01052542
ปัญหาทางสุขลักษณะของอาหาร
2(2-0-4)
ข้อกำหนดสุขลักษณะของอาหาร จุลินทรีย์และเซลล์บาดเจ็บปกติกับปัญหาด้านสุขลักษณะของอาหาร สุขลักษณะของโรงงานอาหาร และผลิตภัณฑ์อาหารส่งออก การแจงนับจุลินทรีย์โดยวิธีทันสมัยและการประกันคุณภาพของอาหาร กรณีศึกษา มีการศึกษานอกสถานที่