รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
01052543
โภชนาการในวิทยาศาสตร์การอาหาร
2(2-0-4)
ผลกระทบของสารอาหารต่อกระบวนการสร้างและสลายอาหาร นิสัยการบริโภคอาหารต่อสุขภาพของผู้บริโภคและการเกิดโรคไม่ติดต่อชนิดเรื้อรัง ผลของการบริโภคอาหารตามธรรมชาติ หรือวิตามินและเกลือแร่สังเคราะห์มากเกินพอ ผลกระทบของการแปรรูป แสง ความร้อน และความดัน ต่อคุณภาพทางโภชนาการของผลิตภัณฑ์อาหาร