รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
01052545
การจัดการคุณภาพในอุตสาหกรรมอาหาร
2(2-0-4)
ระบบคุณภาพและหลักการของการจัดการคุณภาพในอุตสาหกรรมอาหาร อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรแต่ละระดับในองค์กร การจัดการนโยบาย มาตรฐานการปฏิบัติงาน การใช้เครื่องมือทางการควบคุมคุณภาพและสถิติช่วยในการตัดสินใจและการแก้ปัญหา การควบคุมการผลิตในอุตสาหกรรมอาหาร