รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
01052597
สัมมนา
1
การนำเสนอและอภิปรายในหัวข้อที่น่าสนใจทางวิทยาศาสตร์การอาหาร ในระดับปริญญาโท