รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
01052598
ปัญหาพิเศษ
1-3
การศึกษาค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์การอาหาร ระดับปริญญาโท และเรียบเรียงเขียนเป็น รายงาน