รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
01052696
เรื่องเฉพาะทางวิทยาศาสตร์การอาหาร
1-3
เรื่องเฉพาะทางวิทยาศาสตร์การอาหารในระดับปริญญาเอก หัวข้อจะเปลี่ยนไปแต่ละภาคการศึกษา