รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
01052698
ปัญหาพิเศษ
1-3
การศึกษาค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์การอาหาร ระดับปริญญาเอก และเรียบเรียงเขียนเป็นรายงาน