รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
01052699
วิทยานิพนธ์
1-72
ศึกษาและวิจัยในระดับปริญญาเอก และเรียบเรียงเขียนเป็นวิทยานิพนธ์