รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
01052511
เคมีทางธัญชาติ
3(2-3-6)
การเกิดของเมล็ดธัญชาติ คุณสมบัติทางเคมีและวิธีการวิเคราะห์ปริมาณองค์ประกอบทางเคมีของธัญชาติชนิดต่าง ๆ และผลิตภัณฑ์ มีการศึกษานอกสถานที่