รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
01052512
คาร์โบไฮเดรตในอาหาร
3(2-3-6)
ชนิด สมบัติและปริมาณของคาร์โบไฮเดรตในอาหาร แหล่งของคาร์โบไฮเดรต การเปลี่ยนแปลงทางเคมีและภายภาพในระหว่างการแปรรูปและการเก็บรักษา การดัดแปรคาร์โบไฮเดรต เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมมีการศึกษานอกสถานที่