รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
01052513
ลิพิดในอาหาร
2(2-0-4)
สมบัติ องค์ประกอบ และหน้าที่ของลิพิดในอาหาร วิธีที่ใช้วิเคราะห์องค์ประกอบของลิพิด การแยกและการดัดแปรลิพิด การเสื่อมเสียของลิพิดระหว่างกระบวนการผลิตและการเก็บรักษา