รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
01052514
โปรตีนในอาหาร
3(2-3-6)
สมบัติทางเคมีและโครงสร้างของโปรตีน การเปลี่ยนแปลงระหว่างการแปรรูป โปรตีนที่สำคัญจากแหล่งอาหารประเภทต่างๆ สมบัติเชิงหน้าที่ และผลของการดัดแปร การประเมินคุณค่าของโปรตีน มีการศึกษานอกสถานที่