รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
01052516
สารเจือปนในอาหาร
3(2-3-6)
ชนิดของสารเจือปนอาหารและการใช้สารเจือปนในอาหาร ผลของสารเจือปนที่มีต่อคุณภาพและการเก็บรักษาอาหาร มีการศึกษานอกสถานที่