รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
01053302
เทคโนโลยีการบรรจุอาหาร
1(1-0-2)
ความสำคัญของการบรรจุสำหรับอุตสาหกรรมาอาหาร วัสดุบรรจุ ผลของภาวะการแปรรูปและการเก็บรักษาต่อการเปลี่ยนแปลงสมบัติทางเคมี และกายภาพของวัสดุบรรจุ วัสดุบรรจุชนิดใหม่สำหรับอุตสาหกรรมอาหาร