รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
01053211
วัสดุศาสตร์สำหรับการบรรจุ
3(3-0-6)
พื้นฐาน : 01053221 / โครงสร้างของวัสดุ อุณหพลศาสตร์และความสัมพันธ์ทางเฟสในระบบวัสดุ ปรากฏการณ์ถ่ายโอนในการแปรรูปวัสดุ สมบัติของโลหะ อัลลอยด์ เซรามิก แก้ว พอลิเมอร์ และวัสดุชีวฐาน