รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
01053221
หลักการทางเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ
2(2-0-4)
วิวัฒนาการของการบรรจุและวัสดุบรรจุ บทบาทและหน้าที่ของการบรรจุ การผลิตและสมบัติของวัสดุบรรจุที่ใช้ในอุตสาหกรรมและวัสดุชีวฐาน การตรวจสอบ การประยุกต์และการกำจัดวัสดุบรรจุและภาชนะบรรจุ