รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
01053311
วัสดุอ่อนตัวสำหรับการบรรจุ
3(3-0-6)
พื้นฐาน : 01053211 / ชนิด สมบัติทางเคมี และกายภาพของวัสดุอ่อนตัว การผลิตและการแปรรูปของวัสดุเพื่อการใช้งานทางเทคโนโลยีการบรรจุ