รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
01053313
การแปรรูปวัสดุสำหรับการบรรจุ
3(3-0-6)
พื้นฐาน : 01053211 / การแปรรูปวัสดุทางการบรรจุ แก้ว แผ่นเหล็กเคลือบดีบุก อลูมิเนียม กระดาษ กระดาษแข็ง กระดาษลูกฟูก พลาสติก ไม้ เทปและกาว การแปรรูปวัสดุชีวฐาน สตาร์ช โปรตีน ไคทิน ไคโทซาน พอลิเอสเตอร์ ยางและสารสกัดจากพืช การเลือกวัสดุและออกแบบ