รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
01053314
ปฏิบัติการทางการแปรรูปวัสดุสำหรับการบรรจุ
1(0-3-2)
พื้นฐาน : 01053313 หรือเรียนพร้อมกัน / ปฏิบัติการสำหรับรายวิชา 01053313 การแปรรูปวัสดุสำหรับการบรรจุ