รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
01053315
การวิเคราะห์เชิงเคมี-ฟิสิกส์ของวัสดุ
3(2-3-6)
พื้นฐาน : 01402311 หรือเรียนพร้อมกัน / หลักการและวิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีและฟิสิกส์ของพอลิเมอร์ สังเคราะห์และพอลิเมอร์ชีวภาพที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเกษตร การใช้อุปกรณ์ในการวิเคราะห์ การใช้เครื่องโครมาโทกราฟีแบบก๊าซ และเครื่องโครมาโทกราฟีแบบ ของเหลว และการวิเคราะห์สมบัติเชิงวิทยากระแสของพอลิเมอร์