รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
01053316
วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ชีวภาพ
3(3-0-6)
แหล่งการสังเคราะห์และการผลิตพอลิเมอร์ชีวภาพ พอลิเปบไทด์ พอลินิวคลีโอไทด์ พอลิแซ็กคาไรด์และอนุพันธ์ ยางธรรมชาติ และพอลิเมอร์ชีวภาพประกอบ การย่อยสลายทางชีวภาพของพอลิเมอร์ชีวภาพ การประยุกต์ทางอุตสาหกรรมของพอลิเมอร์ชีวภาพ