รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
01053321
ระบบเทคโนโลยีการบรรจุ
3(2-3-6)
พื้นฐาน : 01053211 / การผลิต ชนิดและรูปแบบของภาชนะบรรจุ การทดสอบภาชนะบรรจุ การใช้ภาชนะบรรจุในอุตสาหกรรม