รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
01053331
พลศาสตร์การบรรจุ
3(2-3-6)
พื้นฐาน : 01053211 / พฤติกรรมทางพลศาสตร์ของผลิตภัณฑ์และภาชนะบรรจุระหว่างการขนส่งทฤษฎีและการทดสอบการตกอย่างอิสระ การกระแทกและการสั่นสะเทือนของระบบภาชนะบรรจุพร้อมผลิตภัณฑ์ การออกแบบและพัฒนาวัสดุกันกระแทก การทดสอบ สมรรถนะของภาชนะบรรจุระหว่างการใช้งาน มีการศึกษานอกสถานที่