รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
01053332
การออกแบบและควบคุมกระบวนการการบรรจุ
2(2-0-4)
ส่วนประกอบของกระบวนการผลิตและการออกแบบสำหรับอุตสาหกรรมทาง เทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ เทคนิคการประเมิน อุปกรณ์และเทคนิคในการควบคุมสายการบรรจุ การควบคุมคุณภาพ