รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
01053341
มาตรฐานและกฎหมายการบรรจุ
2(2-0-4)
พื้นฐาน : 01053211 / มาตรฐานและกฎหมายของการบรรจุ ซึ่งเกี่ยวข้องกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และความปลอดภัยในการบริโภค กฎระเบียบของการบรรจุเพื่อการขนส่งทั้งในประเทศ และระหว่างประเทศ กฎหมายการกำจัดเศษภาชนะบรรจุเหลือใช้