รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
01053355
การออกแบบกราฟิกสำหรับภาชนะบรรจุ
3(2-3-6)
พื้นฐาน : 01053351 / แนวคิดในการจัดภาพประกอบ การออกแบบสัญลักษณ์เครื่องหมายการค้าและตัวอักษรสำหรับฉลาก จิตวิทยาการใช้สี การออกแบบกราฟิกใช้คอมพิวเตอร์ช่วย มีการศึกษานอกสถานที่