รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
01053412
สารยึดติดแน่นในการบรรจุ
3(3-0-6)
พื้นฐาน : 01053211 / ชนิด สมบัติและวิธีทดลองของสารยึดติดแน่น การสร้างสูตรการผลิต และการนำไปใช้ในอุตสาหกรรมการบรรจุหีบห่อ