รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
01053413
คอลลอยด์สำหรับเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุชีวฐาน
3(3-0-6)
พื้นฐาน: 01403111 / ระบบคอลลอยด์และสมบัติของระบบคอลลอยด์ ชนิดและสมบัติของสารลดแรงตึงผิวและแอมฟิไฟล์ สมบัติเชิงวิทยากระแสของไฮโดรคอลลอยด์ การประยุกต์ของคอลลอยด์ในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการบรรจุและวัสดุ