รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
01053414
เทคโนโลยีพอลิเมอร์
3(3-0-6)
การสังเคราะห์พอลิเมอร์ โครงสร้างจุลภาค การเปลี่ยนสภาพเป็นผลึก การ หลอมเหลว และการเปลี่ยนไปสู่สภาพแก้วของพอลิเมอร์ อุณหพลศาสตร์ของสารละลายพอลิเมอร์และ พอลิเมอร์ผสม วิทยากระแสและการแปรรูปของพอลิเมอร์