รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
01053421
การบรรจุในอุตสาหกรรมอาหาร
3(2-3-6)
กลไกการเสื่อมเสียคุณภาพของอาหาร การประเมินอายุการเก็บของอาหาร ความปลอดภัยของวัสดุสัมผัสอาหาร ความสัมพันธ์ระหว่างกระบวน การบรรจุกับคุณภาพอาหาร ชนิดและการใช้งานของภาชนะบรรจุในอุตสาหกรรมอาหาร