รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
01053423
การใช้ภาชนะบรรจุเพื่อการขนส่ง
3(3-0-6)
ระบบการขนส่ง ความเหมาะสมของภาชนะบรรจุที่ใช้ในการขนส่ง การทดสอบความคงทนของภาชนะบรรจุเพื่อการขนย้ายและขนส่ง ผลกระทบที่มีต่อคุณภาพของ ผลิตภัณฑ์เนื่องจากขนส่ง