รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
01053425
การบรรจุและกระจายผลิตผลเกษตร
3(3-0-6)
การปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยวผลิตผลเกษตร ระบบกระจายและการขนส่งภาชนะบรรจุและเทคโนโลยีการบรรจุ การทดสอบและการจำลองสภาวะการขนส่ง