รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
01053432
เครื่องจักรสำหรับการบรรจุ
3(3-0-6)
ชนิดของส่วนประกอบเครื่องจักร หน้าที่และกลไกการทำงานในเครื่องจักรทางการบรรจุ การออกแบบและเลือกเครื่องจักรทั้งระบบอัตโนมัติและกึ่งอัตโนมัติเพื่อใช้ในงานอุตสาหกรรม ระบบการควบคุมและการบำรุงรักษาเครื่องจักรทางการบรรจุ