รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
01053433
อุปกรณ์และการวัดทางเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ
2(2-0-4)
หลักของอุปกรณ์และการวัด อุณหภูมิ ความดัน การไหล และระดับ การเทียบมาตรฐานของอุปกรณ์ทางการวัด