รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
01053434
เทคโนโลยีการแปรรูปวัสดุชีวฐาน
3(3-0-6)
พื้นฐาน : 01053313 / การแปรรูปวัสดุชีวฐานธรรมชาติและวัสดุชีวฐานสังเคระห์ด้วยกระบวนการทางเคมีกระบวนการทางกายภาพ สมบัติและการใช้งานวัสดุชีวฐานดัดแปร การขึ้นรูปชิ้นงานวัสดุชีวฐาน