รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
01053441
การวิเคราะห์กระบวนการบรรจุ
3(2-3-6)
พื้นฐาน : 01053321 / ขั้นตอนของกระบวนการบรรจุ การวิเคราะห์ขั้นตอนในการบรรจุ การพัฒนากระบวนการบรรจุ หลักการทำงานและการควบคุมกระบวนการบรรจุ