รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
01053452
การออกแบบและพัฒนาภาชนะบรรจุ
3(2-3-6)
พื้นฐาน : 01053351 / หลักการออกแบบโครงสร้างและกราฟิก การเลือกวัสดุทางการบรรจุ หลักการออกแบบและพัฒนาภาชนะบรรจุ การออกแบบเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ปัจจัยที่มีผลต่อการ ออกแบบภาชนะบรรจุ การออกแบบภาชนะบรรจุเพื่อการส่งออก