รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
01053453
การสร้างต้นแบบภาชนะบรรจุ
1(0-3-2)
การสร้างภาชนะบรรจุต้นแบบจากวัสดุทางการบรรจุในลักษณะสามมิติ การ ทดสอบผู้บริโภคต่อภาชนะบรรจุต้นแบบ มีการศึกษานอกสถานที่